Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Στον οικονομικό εισαγγελέα οι 41 φάκελοι πολυεθνικών εταιρειών


Στον οικονομικό εισαγγελέα έχουν μεταβιβαστεί οι 41 φάκελοι με τα στοιχεία ενδοομιλικών συναλλαγών πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ενώ από τον έλεγχο που έγινε στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δεν αποκλείεται να επιβληθεί πρόστιμο σε κάποιους ομίλους, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης στοιχείων.
Αυτά προκύπτουν από τις αναφορές του γενικού γραμματέα Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Στ. Κομνηνού και του ειδικού γραμματέα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς Γ. Στεργίου κατά τη συνάντησή του με δημοσιογράφους.
Στο μεταξύ ήδη επιχειρείται με ταχείς διαδικασίες να ενιαιοποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα σχετικά με τους ελέγχους για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και για το σκοπό αυτό συγκροτείται μικτή επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ισχύουν δύο νόμοι για τη διαδικασία ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών. Ο ένας ορίζει τις αρμοδιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση των τιμών και ο δεύτερος του υπουργείου Οικονομικών για την φοροαποφυγή.
Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο που ετοιμάζεται, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης ως προς την αρχή των ίσων αποστάσεων, η οποία να προκύπτει μέσα από τους φακέλους τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και ρητός προσδιορισμός του χρόνου κατά τον οποίο θα πρέπει να επικαιροποιούνται οι φάκελοι τεκμηρίωσης.
Ακόμα, εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο η δυνατότητα σύναψης προσυμφωνιών τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης (APAs), τα οποία ισχύουν σε αρκετές προηγμένες φορολογικά χώρες του εξωτερικού και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα.
Διασφαλίζεται η αναλογικότητα των επιβαλλόμενων προστίμων για παραβάσεις των κανόνων τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, ιδίως όταν αυτές αφορούν παραβάσεις τύπου και όχι ουσίας (π.χ. εκπρόθεσμη υποβολή λίστας ή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών), στο πλαίσιο συνεργατικότητας μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης.
Αξιολογείται η δυνατότητα κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής λίστας ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς τα ζητούμενα στοιχεία μπορούν να προκύψουν και κατόπιν επεξεργασίας των φορολογικών καταστάσεων που υποβάλουν οι επιχειρήσεις και αξιολογείται και η δυνατότητα κατάργησης της τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων καθώς αυτές συντελούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.
Επιπλέον, επανεξετάζεται ο ορισμός της διαμέσου τιμής, που προκύπτει μέσα από ένα δείγμα συγκρίσιμων στοιχείων, σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων και σαφής ορισμός του εύρους το οποίο μπορεί να λάβει η υπό αξιολόγηση τιμή και επαναξιολογείται η διπλή φορολόγηση του ίδιου εσόδου, καθώς αυτό δημιουργεί προβλήματα τόσο στις ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις απέναντι στις αλλοδαπές φορολογικές αρχές με τις οποίες συναλλάσσονται όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις πολυεθνικών ομίλων των οποίων έξοδα απορρίπτονται. Και αυτό γιατί συχνά διαπιστώνεται, τόσο η αλλοδαπή μητρική όσο και η θυγατρική ελληνική, να έχουν φορολογηθεί για το ίδιο ποσό και στις δύο χώρες.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμο να ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες αμοιβαίου διακανονισμού και υποχρεωτικής διαιτησίας, οι οποίες άλλωστε αποτελούν μέρος των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει με διάφορες χώρες του εξωτερικού και παραμένουν ανενεργές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: