Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Η εξωστρέφεια ως θέσφατο μακροχρόνιας ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, προτάσεις:!

Από τον Ανδρέα Τσακνόπουλο
 Κεντρικοί στόχοι της ΓΓΕξ θα είναι: α) η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, β) η συγκρότηση προτάσεων για πολιτικές και δράσεις στήριξης των εξαγωγών, γ) ο ετήσιος έλεγχος και αξιολόγηση των εφαρμοστέων δράσεων εξωστρέφειας, ενώ η Γραμματεία θα στηρίζει τη λειτουργία της σε τρεις βασικές αρχές: 1) σαφείς κατευθύνσεις, 2) συντονισμός και παρακολούθηση, 3) εξοικονόμηση πόρων.
1 Ταμείο Εξωστρέφειας (Extroversion Fund). Στο πλαίσιο της Γραμματείας προτείνεται να λειτουργήσει και ένα “Ταμείο Εξωστρέφειας” (“Extroversion Fund”) για τη χρηματοπιστωτική στήριξη των νέων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διεθνώς.
2. Άνοιγμα Νέων Αγορών – Αξιοποίηση Δικτύου Γραφείων ΟΕΥ. Βασική επιδίωξη της προτεινόμενης δράσης είναι η ενίσχυση, η αναδιάρθρωση και ο καλύτερος συντονισμός του Συστήματος Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) αναφορικά με τη δικτύωση, την προώθηση–προβολή και την πληροφόρηση, έτσι ώστε τα Γραφεία να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να μπορούν να παρέχουν έγκυρη, επικαιροποιημένη και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση όλο το χρόνο, εικοσιτέσσερις ώρες τη μέρα, επτά μέρες την εβδομάδα (24/7).
3. Country Re-Branding / Ενέργειες Προώθησης – Προβολής. Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση και αποκατάσταση του πλήγματος που έχει υποστεί το Βrand Name «Ελλάδα» με την παράλληλη προβολή & προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, αξιοποιώντας έτσι τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται κατά περίπτωση από την παράλληλη προώθηση ελληνικών προϊόντων και ελληνικού Brand Name.
4. Ενεργοποίηση Νέων και Δυνητικά «Εξωστρεφών» Επιχειρήσεων. Δράσεις Προώθησης / Ανάδειξης Εταιριών με Εξωστρεφή χαρακτηριστικά.
5. Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων στήριξης της Εξωστρέφειας/ “e-Διεθνής Συλλογικός Φορέας Εξαγωγών”
6. Kαλύτερη πρόσβαση σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Προμηθειών
7. Συνεχείς Έρευνες Αγορών
8. Ενεργοποίηση δράσεων Εξωστρέφειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΞΑΓΩ»
9. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα/ Βάση Δεδομένων για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις

10. Παρατηρητήριο Εξαγωγών/ Δείκτες
11. Αξιοποίηση πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας
12. Καινοτομία
13. Αξιοποίηση της θαλάσσιας Οικονομίας (προϊόντα – υπηρεσίες ναυτιλίας) ως μέσο ανάπτυξης των εξαγωγών
14. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαγωγικών αντικινήτρων όπως:

• Έλλειψη ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που έχει φθάσει στο «μη περαιτέρω», κλονίζοντας τη βιωσιμότητά τους
• Καθυστερήσεις στην επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις
• Καθυστερήσεις στην επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων σε δικαιούχους εξαγωγείς
• Καθυστερήσεις στην έγκριση επενδύσεων του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου και μη συμπερίληψη σε αυτόν κριτηρίου εξωστρέφειας και άυλων δαπανών στήριξης της εξωστρέφειας – Καθυστερήσεις στις δράσεις εξωστρέφειας του ΕΣΠΑ 2007-2013
• Δυσμενής φορολογική αντιμετώπιση των εταιριών, που δημιουργεί αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα στην χώρα μας, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς γειτονικών χωρών (υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, κ.λ.π.)
• Γραφειοκρατία στη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και καθυστέρηση εφαρμογής του ηλεκτρονικού τελωνείου (e-customs).
• Χαμηλή αναγνωρισιμότητα των σημάτων συμμόρφωσης ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και ταυτόχρονα παρουσία μη συμμορφούμενων, με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, προϊόντων τρίτων χωρών (λόγω ελλιπούς εποπτείας της αγοράς), με αποτέλεσμα τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού από αυτά στην Ελληνική αγορά.
• Παρουσία Μη Εμπορικών Εμποδίων (Non Trade Barriers) στις διεθνείς αγορές, τα οποία οδηγούν σε αποκλεισμούς ή/ και καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις στις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητά τους.
• Ανεπαρκής αξιοποίηση Αντισταθμιστικών Οφελών (offsets) στην αμυντική βιομηχανία και σε άλλες διμερείς συμφωνίες, που προβλέπουν ανταγορές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
• Ανταποδοτικά τέλη στις εξαγωγές/ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων.
πηγή: futuresandoptions.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: