Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΡΑΕ...γίνεται πανίσχυρος φορέας της ενέργειας

Με το νομοσχέδιο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) γίνεται πανίσχυρος φορέας ελέγχου και εξουσίας στον χώρο της ενέργειας, που αποφασίζει πλέον -μέχρι σήμερα είχε γνωμοδοτικό-εισηγητικό ρόλο- για όλα τα θέματα που αφορούν τις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ, μεταξύ άλλων, θα λαμβάνει αποφάσεις για:

- τη χορήγηση αδειών παραγωγής και προμήθειας (αδειοδοτική διαδικασία)
- τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας -ΥΚΩ - ΑΠΕ)
- τη δευτερογενή νομοθεσία (κώδικες-κανονισμοί)
- την εποπτεία των ανεξάρτητων διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και την πιστοποίησή τους
- την πρόσβαση όλων στις διασυνδέσεις και στα δίκτυα
- την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας.
Παράλληλα, προβλέπεται ότι η επιλογή των μελών της ΡΑΕ θα γίνεται μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής όπως και η έγκριση του προϋπολογισμού της, χωρίς πάντως να αναφέρονται περιορισμοί ως προς τη στελέχωσή της.
Το κέντρο λήψης αποφάσεων μετατίθεται ουσιαστικά στη ΡΑΕ που παίρνει αρμοδιότητες από το κράτος (ΥΠΕΚΑ) και διαχειρίζεται πλέον όλη την αγορά ενέργειας με τρόπο προσανατολισμένο στην δραστηριοποίηση των ιδιωτών, τους οποίους μάλιστα τουλάχιστον αρχικά πρέπει να “προστατεύσει” από τα μονοπώλια της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ, στο όνομα της πλήρους απελευθέρωσης και της εξασφάλισης του ανταγωνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: