Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης από το 2011

1. Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας Εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί του μισθού που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 ως 31.12.2014 το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 30% και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 50%.
2. Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών Αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 6 του Ν. 1483/1984-ΦΕΚ 153 Α και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑΕΤΑΜ) του μισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
3.Χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας (ως 300 ημέρες) Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.
4. Χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας (ως 300 ημέρες) Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος- όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.
5. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (ως δύο έτη) Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί του μισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης.
6.Χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά τον χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής. Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
7. Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και στο Δημόσιο Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
8. Χρόνος κύησης και λοχείας(που προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ) Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.
9. Χρόνος απεργίας Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑΕΤΑΜ) επί των μισθών του χρόνου υποβολής της αίτησης. 10. Πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών. Συνυπολογίζεται και για τη συμπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης- είναι 1 χρόνος για το πρώτο παιδί και από 2 χρόνια για το δεύτερο και τρίτο και καλύπτει και τις γεννήσεις που έγιναν πριν από την 1.1.2000.
11. Χρόνος μαθητείας(ως 1 έτος) Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
12. Χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ και ως 5 έτη εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
13. Χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας.
Συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: