Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές των νέων φοιτητών

Στο διάστημα από 13 έως 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να εγγραφούν οι νέοι φοιτητές που εισήχθησαν φέτος σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση για εγγραφή.

Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: