Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Τα μικρά γράμματα...για σύμβαση δανεισμού της Ελλάδας

-Οι κοινοτικοί εταίροι οι οποίοι μας δανείζουν μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των οικονομικών στοιχείων όποτε το κρίνουν σκόπιμο. «Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποστέλλει τους υπαλλήλους της ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για τη διενέργεια τεχνικών, οικονομικών ή λογιστικών ελέγχων που κρίνει αναγκαίους αναφορικά με τη διαχείριση του δανείου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

-Η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση αναδιάρθρωσης του χρέους της, όσο διαρκεί ο δανεισμός από τον μηχανισμό της Ευρωζώνης. . Στη σύμβαση σημειώνεται πως αν δεν πληρώσει στην ώρα του το οποιοδήποτε χρέος έχει, τότε η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί άμεσα.

-Οι χώρες Ευρωζώνης έχουν προτεραιότητα στην αποπληρωμή των δικών τους δανείων. Στη σύμβαση επισημαίνεται πως η Ελλάδα δεν πρέπει να χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημόσιου χρέους, προτεραιότητα σε σχέση με τους δανειστές από την Ευρωζώνη.

- Σε περίπτωση κατά την οποία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οριστική του απόφαση κρίνει ότι συγκεκριμένη σύμβαση παραβιάζει το δίκαιο της Ε.Ε. τότε η συμφωνία στο σύνολό της ακυρώνεται αμέσως και αμετάκλητα. Αυτό, όμως, δεν εγείρει αξίωση για την πρόωρη εξόφληση των υφισταμένων δανείων.

-Αν αυξηθεί το κόστος δανεισμού και μία χώρα της Ευρωζώνης δανείζεται με υψηλότερο κόστος από αυτό που έχει οριστεί για την χρηματοδότηση της Ελλάδας τότε με γραπτή ειδοποίηση και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα το αποδεικνύουν, μπορεί να αιτηθεί να μην συμμετάσχει στα δάνεια που πρόκειται να συναφθούν για την Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: